Regulamin Szkolenia

§ 1. Organizator szkolenia

Organizatorem szkolenia jest firma Aleksandra Fiszbak-Biernat z siedzibą w Łodzi, przy ul. Ruskiej 7/9 m.29 , NIP: 7282778233

Kontakt z organizatorem można uzyskać:
Tel.: 535 220 891
Mail: hello@czasnadesign.

§ 2. Opis szkolenia

Przedmiotem zakupów jest szkolenie składające się z dwóch dni, każdy po 7 godzin dydaktycznych

Warsztaty dotyczą włączania Designu w procesy zwinne – szczegółowy program dostepny jest na stronie czasnadesign.com

W cenie warsztatów są zawarte: dydaktyka, materiały potrzebne do przeprowadzenia zajęć, dostęp do platformy warsztatowej

Uczestnicy na ostatnich zajęciach, otrzymują certyfikat ukończenia warsztatów.

Materiały szkoleniowe wręczane uczestnikom warsztatów chronione są prawem autorskim – wszelkie kopiowanie i upowszechnianie ich w celach komercyjnych jest zabronione.

§ 3. Termin szkolenia

Warsztaty odbędą się w dniach 7-8 lipca 2021 roku, w godzinach 9:00-16:00

§ 4. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu

Zgłoszenia należy dokonać przez zapisy możliwe na stronie
https://app.evenea.pl/event/design-w-scrumie/

Ilość miejsc jest ograniczona i wynosi 12.

§ 5. Płatność

Opłaty za warsztaty można dokonać:

  • przez portal Evenea.pl – płatność internetowa / blik
  • na podstawie faktury pro-formy po uprzednim zgłoszeniu mailowym na adres hello@czasnadesign.com
  • Po zaksięgowaniu płatności na adres email podany przy zakupie wysyłane jest potwierdzenie zakupu wraz z fakturą.

§ 6. Rezygnacja z uczestniczenia w szkoleniu

Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny przesyłając stosowne oświadczenie na adres e-mail hello@czasnadesign.com, w terminie 14 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i w przypadku gdy umowa dotyczy świadczenia usługi, liczy się od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres organizatora.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

§ 7. Zmiana lub odwołanie terminu szkolenia

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem szkolenia, w przypadku nieuformowania się grupy szkoleniowej 6 osób lub z innych przyczyn niezależnych od Organizatora.

W przypadku, gdy organizator nie będzie mógł przeprowadzić szkolenia w podanym wcześniej terminie organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć.  Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie.

W wyżej wymienionych przypadkach uczestnik będzie miał prawo do rezygnacji z udziału w szkoleniu i odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

§ 8. Zasady składania reklamacji

Reklamacje będą przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej przesłane na adres mailowy hello@czasnadesign.com w terminie 14 dni od daty zakończenia szkolenia.

Reklamacje będą rozpatrywane indywidualnie w przeciągu 30 dni od daty ich otrzymania.

Reklamacja powinna zawierać następujące elementy: dane kontaktowe osoby reklamującej (nazwa Firmy, imię i nazwisko, telefon, adres mailowy), termin szkolenia, szczegółowe opisanie szkolenia, powód reklamacji wraz z uzasadnieniem.

Powodem reklamacji nie mogą być sytuacje/zdarzenia niezależne od organizatora warsztatów.

Reklamacje nie będą rozpatrywane w przypadku osób wobec których organizator warsztatów ma roszczenia finansowe.

§ 9. Ochrona danych osobowych

Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez organizatora, Aleksandrę Fiszbak-Biernat, swoich danych osobowych dla celów realizacji szkolenia, oraz na udostępnianie tych danych podmiotom zaangażowanym w realizację warsztatów w zakresie koniecznym do realizacji procedur organizacyjnych oraz dydaktyczno-certyfikacyjnych w ramach szkolenia.

Dane osobowe objęte są ochroną i przetwarzane są z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa oraz zgodnie z obowiązującym prawem.