Discovery vs. Delivery – 5 różnic które spotkasz w kulturze pracy

Discovery

Discovery i Delivery to dwie różne fazy w cyklu rozwoju produktu, każda z nich spełnia unikalne cele i ma różne charakterystyki.

Oba typy pracy różnią się od siebie nie tylko aktywnościami i celami, ale wymagają także innego sposobu myślenia i nastawienia od członków zespołu.  Jakie są główne różnice w pracy podczas tych etapów?

Cele

👉 Discovery koncentruje się na badaniu, eksplorowaniu i zrozumieniu obszaru problemowego, z którym dany produkt, lub jego moduł ma się zmierzyć. Proces Discovery umożliwia zgromadzenie wiedzy domenowej, określenie celów biznesowych, zrozumienie potrzeb użytkowników. Celem jest także opracowanie wstępnych koncepcji rozwiązań.

👉 Delivery natomiast to faza podczas której koncepcje zamieniają się w konkretne funkcje i możliwości. Zespoły koncentują się na na implementacji rozwiązań i wprowadzeniu produktu na rynek.

Skład zespołu:

👉 Discovery: kluczową rolę odgrywa współpraca międzydziałowa. Oprócz Trio Produktowego (PO/PM, Designer i Tech Lead) zespoły mogą (a może nawet powinny?) składać się również z badaczy, analityków, i ekspertów domenowych. Wszyscy wymienieni specjaliści współpracują bardzo blisko, codziennie wymieniając się spostrzeżeniami, wspólnie kreując nowe pomysły.  Współpraca cross-zespołowa pozwala na szerokie spojrzenie i różnorodne perspektywy.

👉  Delivery: zespoły Delivery często składają się z PO, Programistów, Designerów i innych specjalistów technicznych, którzy skupiają się na projektowaniu i programowaniu produktu. Analitycy, badacze i pozostali eksperci są raczej doradcami niż aktywnymi członkami zespołów.

Mindset:

👉 Praca w Discovery skupia się na eksploracji, eksperymentowaniu i kreatywności. Zachęca do podejścia skoncentrowanego na użytkowniku, iteracyjnego rozwiązywania problemów. Podczas Discovery musimy być skłonni podejmować ryzyko i powinniśmy uzbroić się w zwiększoną tolerancję na nagłe zmiany i pivoty. Zespół  Disco powinien dostosować się do dynamicznych warunków, utrzymywać płynność komunikacji oraz reagować szybko na napotykane wyzwania.

👉  Praca w Delivery skupia się na wykonaniu i efektywności.  Zespoły Delivery kładą większy nacisk na mądre zarządzanie czasem, efektywne wykorzystanie zasobów oraz zapewnienie wysokiej jakości implementowanych rozwiązań. W fazie Delivery, kluczowym celem jest przekształcenie koncepcji i planów opracowanych podczas Discovery w rzeczywisty, funkcjonujący produkt. Dlatego zespół Delivery musi być zorganizowany, skoncentrowany na wykonaniu zadanych zadań i zachować terminowość dostarczenia produktu.

Kluczowe działania:

👉 Discovery: Kluczowe działania obejmują badania użytkowników, tworzenie profili użytkowników, określenie problemu, koncepcje rozwiązań, prototypowanie i testowanie koncepcji z użytkownikami.

👉 Delivery: Kluczowe działania obejmują programowanie, rozwijanie produktu, testowanie w celu zapewnienia jakości, eliminowanie błędów oraz wprowadzanie funkcji stopniowo.

Rezultat pracy:

👉 Discovery: Wynikiem fazy Discovery jest dobrze zdefiniowana wizja produktu, zestaw zweryfikowanych założeń oraz koncepcja rozwoju produktu.

👉 Delivery: Wynikiem fazy Delivery jest rzeczywisty produkt z funkcjami i możliwościami, z którymi użytkownicy mogą wejść w interakcję.

Podsumowując, Discovery zapewnia dobrze zdefiniowaną wizję i koncepcję produktu, podczas gdy Delivery przekształca te koncepcje w rzeczywistość. Różnice w celach i przebiegu obu faz wymuszają na członkach zespołu innego rodzaju nastawienie i kulturę pracy.

Z mojej perspektywy bardzo ważne jest, aby pracując w zespołach Disco i Delivery znać i rozumieć różnice, które omówiłam powyżej. Bo tylko dzięki takiej świadomości osiągniemy komfort i dobre rezultaty naszych działań.